Polityka prywatności

Na Jopillo szanujemy Twoją prywatność!

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników oraz Odwiedzających serwis internetowy JOPILLO COM prowadzony pod adresem www.jopillo.com, (zwany dalej Witryną), prowadzony przez Izabelę Chmielowiec, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOPILLO COM IZABELA CHMIELOWIEC, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Balonowej 31 lok. 8, 54-129 Wrocław (zwaną dalej Serwisem Jopillo).

Serwis Jopillo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych, udzielonych  przez Użytkowników i Odwiedzających, podczas odwiedzania Witryny i korzystania z usług Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania techniczne, organizacyjne i prawne. Serwis Jopillo, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych  w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych i oczekuje na nadanie numeru.

Użytkownicy zapoznają się z treścią Polityki Prywatności w momencie rejestracji w Serwisie. Polityka Prywatności jest cały czas dostępna w Serwisie z możliwością jej  pobrania w formacie PDF lub wydruku.


Dane zbierane automatycznie

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis Jopillo i przechowywane na komputerze Użytkownika / Odwiedzającego, zawierające pewne informacje, związane z korzystaniem przez Użytkowników lub Odwiedzających z Witryny i usług Serwisu Jopillo.

Pliki Cookies są wykorzystywane przez Serwis Jopillo w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu ofertowania i zakupowego, w tym w celu zapamiętywania wystawianych przez Użytkowników ofert lub dokonywanych przez Użytkowników zakupów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez Serwis Jopillo mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania takich informacji jak login czy hasło Użytkownika, co ułatwia i przyspiesza korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Użytkownik lub Odwiedzający może zablokować instalowanie plików Cookies lub usunąć stale pliki Cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej Użytkownika lub Odwiedzającego. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Obok plików Cookies Serwis Jopillo może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować adres IP Użytkownika / Odwiedzającego, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik lub Odwiedzający korzystał z Witryny.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz środki komunikacji z Użytkownikiem / Odwiedzającym mogą zawierać tzw. „web beacons”, czyli elektroniczne obrazki. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona.


Jakie dane są zbierane w celu rejestracji i korzystania z serwisu

Rejestracja, podanie oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z serwisem odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody samych Użytkowników, udzielonej przez Użytkowników w chwili akceptacji Regulaminu Serwisu, o czym stanowi pkt. 2.7 Regulaminu Serwisu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, usunięcia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Serwis Jopillo w celu pomyślnego procesu rejestracji oraz korzystania z usług Serwisu zbiera następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • datę urodzenia,
 • email,
 • numer telefonu,
 • adres IP.

Dane, które Użytkownik podał podczas rejestracji wykorzystywane są w celu:

 • umożliwienia Użytkownikowi założenia konta w celu korzystania z usług świadczonych przez Serwis Jopillo,
 • dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem,
 • do kontaktu z Użytkownikiem w ramach bieżących spraw, powstałych w wyniku korzystania z usług świadczonych przez Serwis Jopillo,
 • konkursów organizowanych cyklicznie przez Serwis Jopillo,
 • przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

Dane, który Użytkownik podał podczas rejestracji każdorazowo zostaną poddane weryfikacji pod względem zgodności z Regulaminem.

Odwiedzający mają prawo do przeglądania ofert publikowanych przez Użytkowników bez konieczności podawania danych osobowych, jednakże mają one ograniczony dostęp do zasobów i usług Serwisu.


Udostępnianie informacji podmiotom zewnętrznym

Serwis Jopillo, w celu realizacji świadczonych przez siebie usług, może udostępniać przekazane przez Użytkowników dane, za ich zgodą, firmom zewnętrznym, w sytuacjach niezbędnych przy wykonywaniu prac administracyjnych, księgowych, prawnych bądź informatycznych na rzecz Jopillo, oraz dla celów związanych ze świadczeniem usług oraz prawidłowym działaniem serwisu Jopillo.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na udostępnianie danych osobom trzecim, za pomocą wiadomości email przesłanej na adres Administratora serwisu. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe podane przez Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej.

W przypadku niezgodnego z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa korzystania Witryny, Serwis Jopillo może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób taki, który jest konieczny, aby ustalić jego odpowiedzialność.

Informacje otrzymane za pośrednictwem Serwisu Jopillo, Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w ich wyniku.

Adresy IP wykorzystane przez Użytkowników do połączeń z Serwisem mogą być wykorzystywane w celach gromadzenia danych ogólnych, statystycznych, demograficznych, technicznych, także tych związanych z administracją serwerów.

Dane te są szczególnie wykorzystywane wraz z danymi Użytkownika (np. w celu weryfikacji czy Użytkownik, którego konto zostało zablokowane z powodu naruszeń prawa, regulaminu nie dokonuje prób korzystania z Witryny). Dane te mogą być także łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis.


Login i hasło

Login i hasło do Serwisu są rzeczą prywatną i Użytkownik ma obowiązek chronić je najlepiej jak to możliwe przed udostępnieniem osobom trzecim. Użytkownik może i powinien regularnie zmieniać hasło poprzez panel Użytkownika. Dla bezpieczeństwa sugerujemy zmieniać hasło częściej niż co 30 dni.

Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków (w tym duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne).


Indeksowanie

Dane osobowe umieszczane przez Użytkownika podczas publikowania oferty, takie jak: Nazwa Użytkownika i Miasto dostępne są w wyszukiwarce serwisu i są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Dane dodatkowe umieszczane przez Użytkownika podczas publikowania oferty, takie jak: Nazwa i opis usługi, Wiadomość dla kupującego, jeśli Użytkownik wystawiający ofertę je umieścił. Poziom i ranking Użytkownika dostępne są w wyszukiwarce serwisu i są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.


Ochrona transmisji SSL

Serwis Jopillo przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Stosując odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne dokładamy należytych starań, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła i inne dane zabezpieczające – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Zapewniając najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet, formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie rejestracji i procesów logowania do Serwisu Jopillo, a także sam proces autoryzacji - logowania do Serwisu automatycznie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL).


Nieujawnianie danych

Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania usług Serwisu, chyba że uzyskali uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane te dotyczą.


Usunięcie konta

Na mocy uprawnień, które wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Użytkownik w każdym czasie może zażądać usunięcia konta, rozwiązując umowę z Firmą Jopillo o świadczenie przez nią usług. Zasady usunięcia konta, a tym samym rozwiązywania umowy zostały opisane w dziale XVII Regulaminu. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte, są przetwarzane przez Jopillo na zasadach określonych w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych, zawartej w Regulaminie Serwisu Jopillo.

W sytuacji, kiedy Serwis Jopillo poweźmie podejrzenia, iż dany Użytkownik swoim działaniem mógł naruszyć Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika – konto tego Użytkownika nie może zostać usunięte do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszeń i ustalenia odpowiedzialności.


Konsekwencje naruszenia polityki bezpieczeństwa

W przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń o możliwości naruszenia prawa, Serwis Jopillo zastrzega sobie prawo do  zawiadomienia odpowiednich organów stojących na straży prawa.


Kontakt z Jopillo

Użytkownicy Witryny mogą się bezpośrednio kontaktować z Serwisem Jopillo poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt (http://www.jopillo.com/index.html?status=kontakt).

Serwis Jopillo przechowuje korespondencje z Użytkownikami Serwisu w celach statystycznych, w sprawach reklamacyjnych, a także w sytuacji kiedy korespondencja jest zgłoszeniem z prośbą/żądaniem o interwencję administracyjną do konkretnego profilu Użytkownika. Gromadzone w ten sposób dane nie będą służyły komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

W przypadkach, kiedy Użytkownik dokonuje zgłoszenia reklamacji, Serwis Jopillo celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia kontaktu zwrotnego w danej sprawie, będzie wymagać przekazania Serwisowi Jopillo danych Użytkownika, wymaganych przy rejestracji w serwisie.

Zapytania w kwestiach Regulaminu i jego integralnych części, załączników Serwisu jopillo.com prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość z poziomu strony (zalogowany Użytkownik) na adres: kontakt@jopillo.com


Postanowienia końcowe

Poniższy dokument może ulec zmianie w szczególności wskutek ulepszeń usług czy funkcji Serwisu. O wszelkich zmianach w poniższym dokumencie Użytkownik będzie poinformowany poprzez podanie daty ostatniej modyfikacji i wskazanie (wyróżnienie) najistotniejszych z punktu widzenia Użytkownika zmian. Zmiana
w dokumencie, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bezpieczeństwo i nie ujawnianie nieupoważnionym podmiotom danych Użytkowników.

W przypadku sprzeczności lub wątpliwości między powyższą Polityką a zakresem zgód, jakich udzielił Użytkownik, podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie administrowania udostępnionymi danymi osobowymi przez Serwis Jopillo, są udzielone przez tego Użytkownika zgody.


Pobierz politykę prywatności i plików cookies w PDF

 

Napisali o nas: