Regulamin

Spis treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.2. DEFINICJE

1.3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OPERATORA SERWISU JOPILLO

II. REJESTRACJA W SERWISIE

III. ZARZĄDZANIE KONTEM UŻYTKOWNIKA

3.1. DANE UŻYTKOWNIKA I USTAWIENIA KONTA

3.2. NAZWA UŻYTKOWNIKA (LOGIN) I HASŁO

3.3. PROFIL UŻYTKOWNIKA

3.4. PANEL UŻYTKOWNIKA

3.5. WIADOMOŚCI

IV. TRANSAKCJE

4.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

4.2. TOWARY, OFERTY ZAKAZANE

4.3. FORMY PREZENTACJI OFERTY

4.4. PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI OFERTY

4.5. WYSTAWIANIE OFERT

4.6. DOSTAWA ( RODZAJE, FORMY DOSTAW )

4.7. EWENTUALNE KOSZTY WYSYŁKI ( DOSTAWY )

4.8. ZŁÓŻENIE ZAMÓWIENIA - REALIZACJA  ZAMÓWIENIA

4.9. ZAKOŃCZENIE OFERTY

4.10. OCENA TRANSAKCJI / KOMENTARZE

V. OPŁATY I PROWZJE

5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPŁAT I PROWIZJI

VI. KONTA SPOŁECZNOŚCIOWE, REKLAMA OFERT UŻYTKOWNIKÓW

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

7.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI JOPILLO

X. REKLAMACJE

XI. DODATKOWE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

XII. BEZPIECZEŃSTWO

XIII. OCHRONA TRANSMISJI

XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY, USUNIĘCIE KONTA

XV. BLOKADA, USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

XVI. ZMIANY W REGULAMINIE

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Aktualizacja Regulaminu z dn. 24.10.2014 r.:

 • Wysokość prowizji

Aktualizacja Regulaminu z dn. 13.11.2014 r.:

 • Dodano możliwości cenowe dla wystawianych ofert
 • Zmieniono prowizję

Aktualizacja Regulaminu z dn. 13.01.2015 r.:

 • Ppkt 17.12 przesunięto do ppkt 17.13
 • Ppkt 17.13 przesunięto do ppkt 17.14
 • Dodano/zmieniono treść ppkt: 5.1.6, 7.1, 7.A, 10.4, 10.7, 14.4, 17.9 i 17.12

Aktualizacja Regulaminu z dn. 17.01.2015 r.:

 • Cena bazowa ppkt 1.2
 • Poziomy ppkt 1.2 i 4.7.4
 • Dodano możliwość wprowadzenia swobodnej ceny (zaokrąglonej do pełnych złotówek)

Aktualizacja Regulaminu z dn. 30.12.2015 r.:

 • Dodano/zmieniono treść ppkt: Prezentacja, opis profilu Użytkownika (3.3.5.); Prezentacja oferty (4.4.2); Wystawianie ofert (4.5.); i (4.5.1.a.)

Aktualizacja Regulaminu z dn. 15.02.2017 r.:

 • Dodano/zmieniono treść: Cena, Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji, Poziomy / Cennik / prowizje (1.2.);Ewentualne koszty wysyłki (dostawy) (4.7.4)

Aktualizacja Regulaminu z dn. 05.10.2017 r.:

 • Zmieniono treść: POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPŁAT I PROWIZJI; Usługi świadczone w przez firmę Jopillo od 05.10.2017 są nieodpłatne (5.1.1.)
 • Dodano/zmieniono treść: (1.2); (4.7.3.); Usunięto 11.5

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin  reguluje zasady użytkowania z serwisu Jopillo.com, zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Użytkownik i Odwiedzający serwis www.jopillo.com zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

Regulamin obowiązuje od dnia: 20.09.2014 r. tj. od dnia opublikowania go na stronie.


1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby korzystać z serwisu niezbędne jest:

 • posiadanie odpowiedniego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
 • połączenie z siecią Internet wraz z przeglądarką internetową, akceptującą pliki typu cookies, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia (komputera) zasobów strony,
 • posiadanie adresu email – dla Użytkowników chcących dokonać rejestracji,
 • zainstalowana na urządzeniu obsługującym korzystanie ze strony, wtyczki typu Adobe Flash Player (plugin).

Serwis Jopillo zachowuje prawo do wnoszenia zmian w Regulaminie, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik potwierdza, że jest świadom i oświadcza, że korzystanie z usług, ofert jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet
(np. potencjalne ryzyko przechwycenia wprowadzanych danych).


1.2. DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie odpowiednio znaczą:

 • Jopillo - serwis internetowy promujący utalentowanych, przedsiębiorczych Użytkowników i ich unikatowe, oryginalne oferty, dzieła, usługi, zlecenia, produkty, prawa, poprzez bezpłatne ogłaszanie ich w serwisie.
 • Witryna / Strona / Portal – dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez określenie Witryna / Strona / Portal należy rozumieć stronę internetową, znajdującą się pod adresem www.jopillo.com, Właścicielem strony jest: Izabela Chmielowiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Jopillo com Izabela Chmielowiec, z siedzibą  we Wrocławiu 54-129, ul. Balonowa 31 lok. 8, NIP: 894-263-91-08; REGON: 022443074; dalej zwaną Jopillo.
 • Regulamin – niniejszy dokument, którego zatwierdzenie pozwala na dokonanie rejestracji w serwisie i korzystanie z oferowanych usług. Regulamin określa: zasady, którym podlegają Transakcje, zasady ochrony danych osobowych, warunki korzystania z serwisu, (zakres świadczonych usług) i stosunki prawne pomiędzy:
  • Serwisem Jopillo a Użytkownikami (Sprzedającymi / Kupującymi).
  • Użytkownikami wyłącznie odwiedzającymi stronę i przeglądającymi treści, materiały.
  • Regulamin określa także relacje między stronami Transakcji ( Kupującymi – Sprzedającymi ), prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu Jopillo.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, nie posiadająca  osobowości prawnej, jednak mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która po procesie rejestracji uzyskuje dostęp do aktywnego korzystania z Serwisu.
  Użytkownik może być zarówno Kupującym jak i Sprzedającym. Użytkownikiem zarejestrowanym może zostać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Konto Użytkownika - konto Użytkownika automatycznie założone w wyniku procesu dobrowolnej rejestracji w serwisie.
 • Odwiedzający – każda osoba fizyczna lub osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, jedynie w celu zapoznania się z treścią serwisu lub innego korzystania z Serwisu  w sposób, do którego rejestracja nie jest potrzebna (ograniczony dostęp).
 • Sprzedający - Użytkownik Serwisu, który oferuje w ramach serwisu sprzedaż usługi, wykonanie zlecenia lub dzieła lub innego produktu, do projektu własnego autorstwa. Sprzedający wystawiając ofertę, dzieło, usługę, zlecenie, produkt, prawo do projektu, potwierdza, że jest autorem lub wykonawcą pomysłu, projektu oraz zamieszczanych treści / utworów / materiałów.
 • Kupujący - Użytkownik serwisu, który dokonuje działań mających na celu nabycie (zakup) w ramach Serwisu dzieła, usługi, zlecenia, produktu, prawa do projektu.
 • Oferta / Towar – Umieszczona, ogłoszona w serwisie propozycja  wykonania usługi, zlecenia, dzieła, produktu, praw do projektu, przedstawiona w formie multimedialnej, graficznej, tekstowej, zawierająca przede wszystkim opis, cenę, formę zapłaty, formę (zasady) dostawy, czas i termin realizacji. Przedmiotem oferty mogą być również rzeczy oznaczone co do tożsamości lub co do gatunku, przy czym co do rzeczy oznaczonych co do tożsamości – muszą one stanowić utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 • Poziomy – informacja o dostępnych poziomach w serwisie. Awanse, dzięki którym Użytkownik zyskuje nowe prawa i możliwości w serwisie.
 • Osiągnięcia - system odznaczeń, prowadzony przez Jopillo i dodawanych do profilu Użytkownika w wyniku określonej aktywności w serwisie Jopillo.com. System stanowi wyłącznie rolę informacyjną dla innych Użytkowników i Odwiedzających stronę. Osiągnięcia są widoczne w profilu użytkownika (zdobyte i te do zdobycia). Osiągnięcia zdobyte prze danego użytkownika, są widoczne w wystawionych ofertach.
  Lista Osiągnięć możliwych do zdobycia przez Użytkownika:
  • za_zalogowanie_50 (kiedy użytkownik zaloguje się na jopillo 50 razy),
  • za_zalogowanie_250 (kiedy użytkownik zaloguje się na jopillo 250razy),
  • za_zalogowanie_500 (kiedy użytkownik zaloguje się na jopillo 500 razy),
  • za_zalogowanie_1000 (kiedy użytkownik zaloguje się na jopillo 1000 razy),
  • sprzedano_10 (kiedy użytkownik sprzeda 10 usług),
  • sprzedano_100 (kiedy użytkownik sprzeda 100 usług),
  • sprzedano_500 (kiedy użytkownik sprzeda 500 usług),
  • sprzedano_1000 (kiedy użytkownik sprzeda 1000 usług),
  • kontakt_ze_zleceniodawca_10 (kiedy użytkownik sprzedający skontaktuje się z kupującym 10 razy pośrednictwem serwisu),
  • kontakt_ze_zleceniodawca_100 (kiedy użytkownik sprzedający skontaktuje się z kupującym 100 razy pośrednictwem serwisu),
  • kontakt_ze_zleceniodawca_500 (kiedy użytkownik sprzedający skontaktuje się z kupującym 500 razy pośrednictwem serwisu),
  • kontakt_ze_zleceniodawca_1000 (kiedy użytkownik sprzedający skontaktuje się z kupującym 1000 razy za pośrednictwem serwisu),
  • pozytywnych _opinii_10 (kiedy użytkownik serwisu otrzyma 10 pozytywnych opinii),
  • pozytywnych _opinii_100 (kiedy użytkownik serwisu otrzyma 100 pozytywnych opinii),
  • pozytywnych _opinii_500 (kiedy użytkownik serwisu otrzyma 500 pozytywnych opinii),
  • pozytywnych _opinii_1000 (kiedy użytkownik serwisu otrzyma 1000 pozytywnych opinii),
  • jesteś_ulubieńcem_10 (kiedy użytkownik serwisu zostanie ulubionym użytkownikiem 10-ciu innych użytkowników serwisu),
  • jesteś_ulubieńcem_100 (kiedy użytkownik serwisu zostanie ulubionym użytkownikiem 100-tu innych użytkowników serwisu),
  • jesteś_ulubieńcem_500 (kiedy użytkownik serwisu zostanie ulubionym użytkownikiem 500-set innych użytkowników serwisu),
  • jesteś_ulubieńcem_1000 (kiedy użytkownik serwisu zostanie ulubionym użytkownikiem 1000-ca innych użytkowników serwisu),
  • awans_poziom_2 (kiedy użytkownik serwisu awansuje na poziom 2),
  • awans_poziom_3 (kiedy użytkownik serwisu awansuje na poziom 3),
  • awans_poziom_4 (kiedy użytkownik serwisu awansuje na poziom 4),
  • awans_poziom_5 (kiedy użytkownik serwisu awansuje na poziom 5),
 • Konta społecznościowe Jopillo – konto serwisu dostępne na Facebook i innych serwisach społecznościowych, zawierające informacje o serwisie, usługach oraz przezeń  świadczonych.
 • Transakcje - czynności zmierzające do kupna / sprzedaży wystawionej w serwisie oferty. Transakcje bezpośrednio dokonywane pomiędzy ich stronami ( Kupujący – Sprzedający ).
 • Zakup - czynność prawna Użytkownika serwisu, zmierzający do nabycia od drugiej strony serwisu oferty poprzez wybranie opcji „ZAMÓW ZA”.
 • Sprzedaż -  czynność prawna  Użytkownika serwisu, zmierzający do sprzedaży drugiej stronie usługi, zlecenia, dzieła, produktu, prawa do projektu  poprzez wystawienie oferty, zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie.
 • Zamówienie – zadeklarowanie chęci kupna oferty poprzez wybranie „ZAMÓW ZA”. Czynność faktyczna  Kupującego, który w odpowiedzi na daną ofertę informuje stronę Sprzedającą o zamiarze dokonania Transakcji.
 • Prezentacja oferty – Opublikowanie w serwisie ogłoszenia, oferty Użytkownika (Sprzedającego). Opublikowana w serwisie oferta w formie multimedialnej i/lub graficznej, tekstowej sprzedaży oferty, zawierająca przede wszystkim: opis, cenę, formę zapłaty, czas i termin realizacji.
 • Materiały – teksty, filmy, zdjęcia, grafiki, pliki audiowizualne i audialne, dźwięki, publikowane przez Użytkowników na www.Jopillo.com, i stanowiące ich własność, i chronione prawami autorskimi. Odpowiedzialność za treść oraz prawa do publikowanych materiałów ponoszą Użytkownicy je umieszczający.
 • Cena – cena (zaokrąglona do pełnych złotych), za którą Użytkownicy portalu wystawiają ofertę. Użytkownicy określają co oferują w tej cenie i/lub co w jakim czasie mogą wykonać w ramach tej ceny. Kupujący może kupić kilka jednostek danego produktu, usługi (danej oferty). Użytkownicy sprzedający wystawiają oferty na sztuki, jednostki lub miary.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego - czynność faktyczna  Użytkownika serwisu (Sprzedającego) zmierzający do potwierdzenia drugiej stronie Transakcji (Kupującemu) o przyjęciu zamówienia do realizacji. Jest to odpowiedź Sprzedawcy na złożone przez Kupującego zamówienie. Oznacza zobowiązanie do realizacji zamówienia w sposób oraz w czasie ustalonym, w opisie, prezentacji oferty.
 • Dostawa – forma dostarczenia usługi, zlecenia, dzieła, produktu, prawa do projektu, w ramach dokonywanych Transakcji.
 • Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji – Użytkownik sprzedający może bezpłatnie odmówić wykonania zamówienia poprzez wybranie „ODRZUĆ”, wówczas może wysłać stosowną wiadomość Użytkownikowi, który zamierzał skorzystać z jego oferty, podając powód i/lub ustalając inny termin realizacji. Ilość odrzuconych zamówień będzie widoczna w Profilu Użytkownika.
 • Potwierdzenie złożonej oferty kupna – informacja w formie wiadomości e-mail, automatycznie dostarczana przez serwis i w ramach serwisu.
 • Proces Pozakupowy/Finalizacja oferty – czynności dokonywane przez obie strony (Kupujący / Sprzedający) w celu finalizacji Transakcji. Polega ona w szczególności na wykonaniu zamówienia złożonego w wyniku skorzystania z oferty, wywiązaniu się z określonej formy zapłaty, dostarczenia zamówienia i wystawieniu komentarza, oceny.
 • Rozliczenie  – forma rozliczenia Transakcji pomiędzy jej stronami. (Sprzedającym i Kupującym).
 • Komentarz – Tekstowe podsumowanie przebiegu Procesu Pozakupowego, dotyczące przede wszystkim wykonania zamówienia, jego zgodności z opisem – prezentacją, wywiązania się z płatności przez Kupującego, umiejętności Sprzedającego, terminu realizacji, jakości wykonania.
 • Szczegóły naliczanych prowizji – stan naliczeń, wykazywany w zakładce „Moje płatności”. (prowizja Sprzedawców za sprzedane transakcje do dnia 04.10.2017r.)
 • Poziomy / Cennik / prowizje - Sprzedawców - dokument przedstawiający prowizje, opłaty za finalizowane Transakcje, według obowiązujących Poziomów. Każdy Poziom uprawnia Użytkownika serwisu do wystawiania ofert w swobodnej cenie (zaokrąglonej do pełnych złotych).
  • Poziom 1
   W chwili wykonania 15 zamówień (zleceń) i uzyskania co najmniej 70% pozytywnych ocen od klientów, przy zachowaniu aktywności 30 logowań, Użytkownik awansuje na Poziom 2.
  • Poziom 2
   Logowanie 45 razy, sprzedaż 100 sztuk ofert i średnia ocena od klientów na poziomie minimum 75% zadowolenia, uprawnia Użytkownika serwisu, do „awansu” na Poziom 3.
  • Poziom 3
   Logowanie 60 razy, 250 wykonanych zamówień (zleceń), średnia ocen od kupujących na poziomie minimum 85% zadowolenia, uprawnia Użytkownika do awansu na 4 Poziom.Poziom 4
  • Logowanie 90 razy, 500 wykonanych zamówień (zleceń), średnia ocen od kupujących na poziomie minimum 90% zadowolenia, uprawnia Użytkownika do awansu na 5 Poziom.Poziom 5
  • Utrzymanie średniej ocen na poziomie minimum 90% zadowolenia, uprawnia użytkownika do utrzymania 5 Poziomu.
   Aby utrzymać zdobyty poziom, należy utrzymać średnią ocen.
 • Nazwa Użytkownika ( Login ) – podany przez Użytkownika unikalny identyfikator, stanowiący ciąg znaków literowych lub cyfrowych.
 • Hasło – ciąg znaków literowych lub cyfrowych, pozwalający na dostęp do zasobów oraz usług serwisu, zabezpieczające konto Użytkownika. Wymagane wraz z loginem.

1.3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OPERATORA SERWISU JOPILLO

1.3.1. Serwis Jopillo dostarcza swoim Użytkownikom określone rozwiązania systemowe, usystematyzowane katalogi, wirtualne miejsce na ogłoszenie, reklamę, promocję: ofert wykonania dzieł, usług, zleceń, produktów, praw do projektów, oraz narzędzia do komunikacji pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami.( i narzędzia do wystawiania ofert, komunikacji).

1.3.2. Serwis Jopillo umożliwia swoim Użytkownikom dokonywanie Transakcji (kupna / sprzedaży / usługi, dzieła, zlecenia, produktu lub praw do projektu oraz korzystania z usług dostępnych na stronie.

1.3.3. Użytkownicy mogą umieszczać swoje ogłoszenia w odpowiednich usystematyzowanych katalogach, podkatalogach dostępnych w serwisie.

1.3.4. Narzędzia dostępne w serwisie pozwalają Użytkownikom:

 • wystawiać oferty
 • wyszukiwać oferty,
 • wyszukiwać Użytkowników
 • prowadzić komunikację, prywatną korespondencję z innymi Użytkownikami,
 • wystawiać oceny,
 • wystawiać komentarze za zamówione, zrealizowane Transakcje,
 • zdobywać osiągnięcia
 • czerpać korzyści wynikające z awansu w rankingu (patrz zakładka POZIOMY).

1.3.5. Użytkownicy są uprawnieni do zamawiania wszystkich dostępnych ofert, zgodnie z instrukcjami na stronie i Regulaminem.

1.3.6. Oferty w serwisie są kupowane i sprzedawane na drodze Transakcji dokonywanych bezpośrednio między Kupującym a Sprzedającym. Serwis i właściciel www.jopillo.com nie jest stroną takiej Transakcji, nie uczestniczy w niej, a tylko strony Transakcji (Kupujący i Sprzedający) są odpowiedzialni za daną Transakcję.

1.3.7. Serwis nie jest stroną w stosunkach między Sprzedającym a Kupującym.

1.3.8. Przedmiotem Transakcji w serwisie mogą być usługi, dzieła, zlecenia, produkty oraz prawa po projektów oferowane przez Sprzedającego, który jednocześnie oświadcza, że jest ich autorem, projektantem, twórcą, i wykonując (realizując), zamówienie nie narusza praw osób trzecich, ani przepisów prawa.

1.3.9. W serwisie nie ma ograniczeń co do ilości wystawianych ofert, z założeniem, że nie umieszcza się jednorazowo tej samej oferty więcej niż jeden raz. Jednorazowe powielanie w serwisie tej samej oferty jest zabronione.

1.3.10. Serwis nie odpowiada za treści, materiały i prezentacje umieszczone przez Użytkownika.

1.3.11. W celach komunikacyjnych Użytkowników i przeprowadzania Transakcji, serwis udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania na niej przez Użytkowników, danych, ofert, materiałów, świadczenia usług.

1.3.12. Serwis Jopillo zachowuje prawo do reklamowania ofert Użytkowników i ich profilu w innych mediach.


II. REJESTRACJA W SERWISIE

W celu pełnego korzystania z serwisu Jopillo wymagana jest rejestracja w serwisie.

2.1. Rejestracja oznacza procedurę związaną z zakładaniem konta, potwierdzającą, iż dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2.2. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna.

2.3. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza dostępnego na stronie: https://www.jopillo.com/index.html?status=rejestracja

2.4. Podczas rejestracji zabrania się używania w loginie „www”, „com”, „eu” oraz „pl” itp. Każdy Użytkownik może być właścicielem tylko jednego konta założonego w serwisie.

2.5. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie, otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email, link aktywujący konto. Akceptacja linku aktywującego, aktywuje konto Użytkownika, a pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Jopillo dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę Jopillo w ramach serwisu www.jopillo.com

2.6. Użytkownik ma obowiązek podania danych zgodnych z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje terminową lub bezterminową blokadę konta, lub usunięcie konta.

2.7. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Jopillo, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w dalszej części Regulaminu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

2.8. Użytkownicy i Odwiedzający od pierwszej wizyty na stronie powinni przestrzegać postanowień tego Regulaminu i jego integralnych części. W przypadku braku zgody, osoby te nie mogą korzystać z serwisu.

2.9. Jopillo zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania, lub usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny.


III. ZARZĄDZANIE KONTEM UŻYTKOWNIKA

3.1. DANE UŻYTKOWNIKA I USTAWIENIA KONTA

3.1.1. Użytkownik ma obowiązek posiadania w serwisie aktualnych danych adresowych, kontaktowych.

3.1.2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w serwisie były stale aktualne oraz prawdziwe. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub podania nieprawdziwych danych.

3.1.3. Aktualizowanie danych jest możliwe w Panelu Użytkownika, po zalogowaniu się do serwisu.

3.1.4. Poprzez dobrowolną rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Transakcji, a w szczególności na przekazanie danych po zakończeniu Transakcji osobom będącym stroną Transakcji. Informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika podczas rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami serwisu, a także do zapewnienia, by oferowane przez serwis usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.

3.1.5. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, w trakcie korzystania z usług Jopillo, a także podawania danych niekompletnych bądź fałszywych.


3.2. NAZWA UŻYTKOWNIKA (LOGIN) I HASŁO

3.2.1. Logowanie – Proces uwiarygodnienia osoby korzystającej z komputera (lub innego urządzenia, które pozwala na taką funkcjonalność ) polegająca na podaniu identyfikatora Użytkownika i hasła w celu dostępu do funkcjonalności serwisu. Logowanie służy weryfikacji z danymi zapisanymi w systemie.

3.2.2. Nazwa Użytkownika (login) i hasło do serwisu są rzeczą prywatną i Użytkownik ma obowiązek chronić je najlepiej jak to możliwe przed udostępnieniem osobom trzecim.

3.2.3. Użytkownik powinien regularnie zmieniać hasło poprzez Panel Użytkownika.

3.2.4. Zmiana hasła jest możliwa w zakładce USTAWIENIA Panelu Użytkownika.

3.2.5. Długość hasła – hasło nie może być krótsze niż 8 znaków.


3.3. PROFIL UŻYTKOWNIKA

3.3.1. Dane podane w Profilu Użytkownika są jawne, ogólnie dostępne dla innych Użytkowników, Odwiedzających stronę. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści, materiały, prezentacje udostępnione przez Użytkowników.

3.3.2. W profilu Użytkownika zawarte są następujące moduły:

 • Zdjęcie tła – plik graficzny wyróżniający profil, możliwy do ustawienia z poziomu ustawień zawartych
  w Panelu Użytkownika.
 • Awatar Użytkownika – wyświetla grafikę która została wcześniej załadowana z poziomu ustawień z Panelu Użytkownika. Przy opcji zdjęcia możliwe jest polubienie profilu danego Użytkownika lub promowanie na serwisie społecznościowym Facebook.
 • Kontent informacyjny – zawiera średnią ocen i liczbę opinii, nazwę Użytkownika, miasto przypisane do konta, link z możliwością kontaktu oraz krótki tekst o Użytkowniku (jeśli Użytkownik sam go udostępni).
 • Kontent poziomu i osiągnięć – zawiera informacje o aktualnym poziomie Użytkownika, oraz ostatnio zdobyte osiągnięcia.
 • Statystyki – zawarte informacje podane w liczbach na temat kupionych i wykonanych ofert, ranking Jopillo, zadowolenia z Transakcji w formie procentowej, oraz data dołączenia do serwisu.
 • Aktualne zlecenia Użytkownika – lista aktualnych ofert danego Użytkownika.
 • Opinie i oceny – dodane przez Użytkowników (stronę Transakcji) opinie i oceny dotyczące zakupionych ofert.

3.3.3. Dozwolone jest promowanie innego Użytkownika, jego profilu z Jopillo, poprzez dodanie go w serwisie do swoich ulubionych Sprzedawców.

3.3.4. Każdy Użytkownik serwisu może zostać jednym z ulubionych Sprzedawców innego Użytkownika.

3.3.5. Prezentacja, opis profilu Użytkownika nie może:

 • zawierać informacji, które łamią Regulamin i obowiązujące przepisy prawa,
 • być nieetyczna
 • zawierać słów wulgarnych i obraźliwych,
 • informować / nakłaniać do zakupu / sprzedaży poza serwisem Jopillo,
 • naruszać praw autorskich osób trzecich. Zdjęcia i teksty innych Użytkowników można wykorzystywać tylko za ich zgodą,
 • reklamować innych serwisów (w tym: społecznościowych, sprzedażowych, aukcyjnych),
 • być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym w serwisie, 
 • zawierać linków (adresów e-mail i stron www) spoza domeny Jopillo.com (Wyjątek stanowią linki video YouTube, których użycie jest możliwe poprzez wprowadzenie adresu w polu do tego wyznaczonym.)
 • zawierać reklam i innych form promocji towarów i usług oferowanych poza serwisem Jopillo.com 
 • zawierać informacji zachęcających do realizowania Transakcji poza serwisem Jopillo.com

3.4. PANEL UŻYTKOWNIKA

3.4.1. Zarządzanie kontem następuje poprzez PANEL UŻYTKOWNIKA, do którego Użytkownik ma dostęp po pomyślnej rejestracji, zalogowaniu w serwisie.

3.4.2. Dostosowując swój profil w USTAWIENIACH PUBLICZNYCH Użytkownik może:

 • ustawić swój awatar (plik graficzny)
 • ustawić tło profilu
 • dodać opis Użytkownika

3.4.3. Dostosowując swój profil w MOJE DANE Użytkownik Sprzedający podaje dane niezbędne do realizacji Transakcji. Dane te będą dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup danej oferty
i tylko w przypadku, kiedy Użytkownik Sprzedający przyjmie zamówienie do realizacji.

3.4.4. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie wyłącznie w celach zakupowych, nie musi wypełniać zakładki w profilu MOJE DANE. W momencie kiedy po złożeniu zamówienia otrzyma od Sprzedawcy „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” wszelkie dane kontaktowe, rozliczeniowe, do wysyłki podaje we własnym zakresie, a wraz z otrzymaniem od Sprzedawcy „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji” otrzyma na wskazanym w formularzu rejestracyjnym adres email dane kontaktowe Sprzedawcy i numer konta (jeśli Sprzedawca sam taki numer podał w Profilu).

3.4.5. Zakładka ZMIANA HASŁA pozwala zarejestrowanym Użytkownikom na zmianę hasła w każdym momencie. Informacje o propozycji wyboru trudnych haseł, ich częstych zmian znajdują się w dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI.
3.4.6. Dostosowując swój profil POWIADOMIENIA Użytkownik  może swobodnie wybrać powiadomienia, które chce otrzymywać z serwisu. Przy rejestracji domyślnie są ustawione wszystkie powiadomienia, jednak Użytkownik może w każdej chwili je zmienić, dostosować.


3.5. WIADOMOŚCI

3.5.1. Użytkownicy mogą wysyłać wiadomości za pośrednictwem serwisu (zakładka wiadomości / powiadomienia). Wysyłanie wiadomości za pomocą tego narzędzia może być pomocne w przypadku ewentualnego konfliktu / sporu między stroną kupującą a sprzedającą, lub potencjalnym Kupującym a potencjalnym Sprzedającym.

3.5.2. Wiadomości prywatne (osobiste) – wiadomości, do których wgląd mają wyłącznie osoby korespondujące (Sprzedający – Kupujący) (potencjalny: Klient/Kupujący – Sprzedający) i wyłącznie na ramach serwisu Jopillo.com

3.5.3. Wiadomości prywatne wysyłane między stronami, lub potencjalnymi stronami Transakcji nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a także nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Nie mogą także zawierać treści niezgodnych z prawem, dobra osobiste, czy też dobre imię serwisu. Użytkownicy, którzy wysyłają wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

3.5.4. Prywatne wiadomości wysyłane między stronami, lub potencjalnymi stronami Transakcji nie mogą mieć charakteru reklamowego.

3.5.5. Wiadomości wysyłane między Użytkownikami muszą dotyczyć jedynie usług, zleceń, dzieł, produktów, praw do projektów, będących przedmiotem Kupna/Sprzedaży. Nie mogą tez zawierać elementów zawierających lub grożących zawirusowaniem.

3.5.6. Wiadomości wysyłane przez Użytkowników nie mogą być wiadomościami masowymi – polegającymi na  wysyłaniu wiadomości o podobnej treści do więcej niż 5ciu Użytkowników, lub kopiowaniu tej samej wiadomości i przesyłaniu jej do tych Użytkowników, którzy o taką wiadomość nie prosili.

3.5.7. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem serwisu  (zakładka wiadomości / powiadomienia) może stanowić uwiarygodnienie ustaleń między stronami Transakcji.

3.5.8. Użytkownicy Sprzedający mają możliwość zamieszczenia informacji w postaci treści, które po „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji” będzie automatycznie wysyłana do Kupującego. Treści tej wiadomości muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem. Nie mogą zawierać: sprzecznych z opisem, prezentacją oferty informacji, nie mogą mieć charakteru reklamowego, ogłoszeniowego, nie mogą zawierać adresów www, oraz linków do innych serwisów, (z wykluczeniem linków do serwisu YouTube, z prezentowaną i umieszczoną w serwisie Jopillo własną ofertą).

3.5.9. Nie mogą zachęcać do zakupu oferty wystawionej w serwisie Jopillo poza Jopillo.

3.5.10. Jeśli treść wiadomości narusza postanowienia Regulaminu, serwis Jopillo ma prawo do usunięcia „Wiadomości dla Kupującego”.

3.5.11. Kontakt – Kontakt z serwisem Jopillo możliwy jest poprzez formularz kontaktowy.


IV. TRANSAKCJE

4.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

4.1.1. Serwis Jopillo umożliwia swoim Użytkownikom zawieranie Transakcji kupna, sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.1.2. Zaleca się wystawianie ofert w odpowiednich działach. Serwis zastrzega sobie prawo, do przeniesienia oferty do innego działu, jeśli zostanie ona wystawiona w niewłaściwej kategorii lub podkategorii.

4.1.3. Zabrania się wystawiania ofert i serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty, jeśli jest ona niezgodna z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego zachowania, etyki, lub narusza czyjeś dobro, lub w jakikolwiek sposób łamie / narusza obowiązujące prawo.


4.2. TOWARY, OFERTY ZAKAZANE

4.2.1. W serwisie Jopillo.com zabronione jest wystawianie ofert, której treść, przedmiot, pochodzą z przemytu, kradzieży lub zostały pozyskane z innych nielegalnych źródeł (w jakikolwiek nielegalny sposób). Zabrania się wystawiania ofert, które naruszają zasady dobrych obyczajów i obowiązującego w Polsce prawa.

4.2.2. Niezależnie od pkt 4.2.1 oferta nie może zawierać ani promować:

 • treści, materiałów pornograficznych, erotycznych,
 • treści, materiałów zawierających przemoc,
 • treści, materiałów nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych lub ze względów bezwyznaniowych,
 • treści, materiałów, które naruszają dobra osobiste, godność osób trzecich, są nieetyczne, obraźliwe,
 • broni wszelkiego rodzaju w tym amunicji, miotaczy gazu,
 • niebezpiecznych substancji chemicznych oraz materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych,
 • narkotyków, środków psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych,
 • napoi alkoholowych,
 • wyrobów tytoniowych,
 • leków, produktów leczniczych, produktów dietetycznych, środków farmaceutycznych,
 • dostępu do stron torrentowych, pornograficznych, oraz bezpłatnych stron internetowych,
 • treści, materiałów (muzyka, film, oprogramowanie, towary), które naruszają prawa autorskie / własność intelektualną,
 • nielegalnych kopii gier, muzyki, filmów, oprogramowań w tym potocznie nazywanej „kopii bezpieczeństwa”, naruszających prawa producentów,
 • papierów wartościowych,
 • udziałów w spółkach,  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa, weksli i innych papierów wartościowych,
 • polis, produktów ubezpieczeniowych, finansowych,
 • prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, maturalnych, wypracowań,
 • jakiekolwiek dokumenty In blanco ( w tym niewypełnione karty gwarancyjne ),
 • dokumentów tożsamości, dokumentów rejestracyjnych,
 • danych osobowych, adresowych ( w tym adresów e-mail ),
 • numerów rejestracyjnych,
 • oprogramowania i usług związanych z łamaniem zabezpieczeń (jak np. simlock, crack) jak i oprogramowania, które służy do usuwania/zakładania blokady SIM w telefonach komórkowych,
 • oprogramowania, którego używanie może zakłócić działanie komputera, uszkodzić komputer, lub z którego korzystanie może doprowadzić do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych,
 • oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware,
 • oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje,
 • licencji na sprzedaż wartości intelektualnych (przede wszystkim programów komputerowych którego nie jesteśmy autorami),
 • cudzych wartości intelektualnych (np. muzyka w formacie mp3, dokumenty w formacie PDF),
 • numerów seryjnych do gier, programów, (urządzeń),
 • numerów do komunikatorów,
 • kont pocztowych,
 • licencji na sprzedaż programów jak i samych programów do oglądania TV i słuchania radia przez internet,
 • oprogramowania, publikacji elektronicznych innych dóbr intelektualnych, które są dostępne w internecie za darmo
 • systemy do gier liczbowych,
 • systemy do inwestycji giełdowych i zakładów bukmacherskich, a także usług związanych z informacjami, udzielaniu wskazówek przy postępowaniu do wspomnianych systemów,
 • katalogów sprzedaży bezpośredniej i sprzedaży wysyłkowej,
 • zwierząt, a w sytuacji opieki nad zwierzętami Sprzedający zobowiązany jest do oświadczenia że opieka nad zwierzęciem przebiegnie w bezpieczny i humanitarny sposób,
 • organów ludzkich i zwierzęcych,
 • narzędzi rybackich, urządzeń połowowych,
 • reklam usług jakichkolwiek piramid finansowych,
 • reklam usług jakichkolwiek programów lojalnościowych,
 • jakichkolwiek odnośników i linków internetowych,
 • podróbek – produktów podrobionych,
 • sztabek złota, sztabek srebra,
 • kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza serwisem Jopillo.

4.2.3. Towary zakazane nie mogą też być oferowane wraz z ofertami jako bezpłatny dodatek, gratis.


4.3. FORMY PREZENTACJI OFERTY

4.3.1. Użytkownik może zaprezentować swoją ofertę za pośrednictwem dostępnych narzędzi w serwisie i zgodnie z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.

 • Nazwa usługi – ciąg znaków nadający tytuł umieszczanej oferty. Po publikacji oferty tytuł usługi będzie widoczny dla Użytkowników i Odwiedzających stronę.
 • Galeria – umożliwia wgrywanie obrazów z komputera jak również oferuje możliwość prezentacji video za pomocą podania odpowiedniego linku do wcześniej przygotowanego i umieszczonego klipu w serwisie YouTube. Po publikacji oferty, pliki graficzne i moduł video będą widoczne dla Użytkowników i Odwiedzających stronę.
 • Opis usługi – dzięki edytorowi tekstowemu Użytkownik ma możliwość prezentacji i dokładnego opisu swojej oferty. Po publikacji oferty pełny opis będzie widoczny dla Użytkowników i Odwiedzających stronę.

4.4. PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI OFERTY

4.4.1. Prezentacja oferty powinna:

 • szczegółowo określać wszystkie istotne jej cechy,
 • zawierać słowa kluczowe w tytule, adekwatne do wystawianej oferty,
 • być zamieszczona w odpowiednim katalogu, (podkatalogu),
 • informować w precyzyjny sposób o metodzie dostarczenia / realizacji zamówienia,
 • zawierać wszystkie niezbędne dane, uwzględniając informacje odnośnie ewentualnych, uszkodzeń, jeśli takowe występują,

4.4.2. Prezentacja oferty nie może:

 • zawierać informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
 • naruszać obowiązującego prawa, nie może też być nieetyczna,
 • zawierać słów wulgarnych i obraźliwych,
 • informować / nakłaniać do zakupu / sprzedaży poza serwisem Jopillo,
 • naruszać praw autorskich osób trzecich. Zdjęcia i teksty innych Użytkowników można wykorzystywać tylko za ich zgodą,
 • opisywać, prezentować usługi jako „promocja” "gratis",
 • doliczać do ceny za zamówienie innych kosztów ( z wyjątkiem rzeczywistej opłaty za dostawę / przesyłkę).
 • zawierać informacji, iż cena za ofertę jest ceną netto,
 • zawierać reklam i innych form promocji towarów oraz usług oferowanych poza serwisem Jopillo.com.
 • zawierać informacji, które naruszają postanowienia niniejszego Regulamin i obowiązujące przepisy prawa,
 • zawierać informacji zachęcających do realizowania Transakcji poza serwisem Jopillo.com
 • zawierać linków (adresów e-mail i stron www) spoza domeny Jopillo.com (Wyjątek stanowią linki
  video YouTube, których użycie jest możliwe poprzez wprowadzenie adresu w polu do tego wyznaczonym.)

4.4.3. Zabronione jest:

 • umieszczanie w prezentacji oferty słów manipulujących wynikami wyszukiwania wyszukiwarki umieszczonej w serwisie, nie odnoszących się do wystawianej oferty,
 • automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową, umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny Jopillo.com. (Za wyjątkiem linków do serwisu YouTube, których użycie jest możliwe poprzez wprowadzenie adresu w polu do tego wyznaczonym i wyłącznie uploadując link ze swoją autorską ofertą).
 • jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników. Nie wolno też korzystać z nie swojego konta, używać kodów (skryptów) prowadzących do destabilizacji serwisu oraz wprowadzających w błąd Użytkownika,
 • wykorzystywanie  przez Użytkowników jakichkolwiek języków programowania (w tym HTML), które to w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z serwisu.
 • wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, generowanie lub odczytywanie przez Użytkownika plików typu "cookie".
 • zakłócanie i manipulowanie treścią i materiałami na łamach zleceń (ofert),  jakiekolwiek "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników serwisu, (w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody),
 • korzystanie z wirusów, robaków, botów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów (głównie automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików bądź narzędzi),
 • sprzedawanie oraz kupowanie ofert wystawionych na łamach serwisu poza serwisem.

W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z punktów Regulaminu jak również obowiązujących przepisów prawa, lub jeśli oferta negatywnie wpływa na dobre imię serwisu Jopillo, oferta Użytkownika, jak i konto tego Użytkownika może zostać usunięte.


4.5. WYSTAWIANIE OFERT

Wystawienie oferty następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza STWÓRZ OFERTĘ dostępnego dla zalogowanych Użytkowników w zakładce WYSTAW.

Użytkownik wystawiający ofertę zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

4.5.1. Użytkownik Sprzedający, podczas umieszczania ogłoszenia w odpowiednim katalogu serwisu, zobowiązany jest w sposób możliwie najdokładniejszy, dokonać prezentacji oferty w postaci tekstowej, dźwiękowej i/lub graficznej i/lub uploadując link video (YouTube) z własną (autorską) prezentacją oferty.

4.5.1.a. Opis/Prezentacja oferty powinny zawierać informacje dotyczące wykonania i dostarczenia tytułowej usługi dla wystawionej ceny ZAMÓW ZA.

4.5.2. Sprzedawca wystawiając w serwisie ofertę oświadcza tym samym, że jest autorem oferty i że wykonując osobiście zamówienie nie narusza niczyich dóbr, nie łamie praw.

4.5.3. Wszystkie oferty wystawiane w serwisie przez Użytkownika, powinny być dokładnie opisane. Użytkownik, który wystawia ofertę jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, nieścisłości wynikające z opisu lub prezentacji oferty.

4.5.4. Sprzedający, Użytkownik wystawiający swoją ofertę, zobowiązany jest ją przypisać do najbardziej adekwatnej kategorii, podkategorii.

4.5.5. Opis, prezentacja, powinna dotyczyć wyłącznie usługi wystawionej w danym ogłoszeniu. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym przedmiotem oferty sprzedaży.

4.5.6. Użytkownik, który wystawia w serwisie ofertę zobowiązuje się do przekazania praw osobie, która daną usługę zakupiła, chyba że opis, prezentacja oferty, lub ustalenia między stronami Transakcji wyraźnie wskazują inne ustalenia.

4.5.7. Serwis Jopillo nie jest stroną Transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.

4.5.8. Każda aktywność Kupującego i/lub Sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w Transakcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.

4.5.9. Oferta po czasie, na który została wystawiona nie będzie aktywna w serwisie. (Będzie widoczna przez okres 60-ciu dni jako oferta zakończona na podstronie z archiwum ofert i jedynie u Użytkownika, który ją wystawiał, realizował).

4.5.10. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach serwisu Jopillo umowach – np. na trwałym nośniku.


4.6. DOSTAWA ( RODZAJE, FORMY DOSTAW )

4.6.1. Dostawa może odbyć się zarówno w formie elektronicznej (online), korzystając z tradycyjnych przesyłek lub może być realizowana w wyznaczonym miejscu.

4.6.2. Dane do wysyłki, realizacji zamówienia, wpłaty, Użytkownicy ustalają przed lub po zakupieniu oferty, komunikując się za pośrednictwem dostępnych narzędzi w serwisie.

4.6.3. Dostawa elektroniczna (online) - Dostawa może odbyć się w formie online korzystając w tym celu z narzędzi, które zezwalają na ich dostarczenie tą formą (np. email, komunikator głosowy, telefon itp.).

4.6.4. Przesyłka – wysłanie zakupionej oferty poprzez nadanie jej w placówkach odpowiedzialnych za dostarczanie przesyłek (np. poczta, kurier). Jopillo nie ponosi odpowiedzialności ze jakość dostarczenia/niedostarczenie przesyłek.

4.6.5. Dostawa osobista / realizacja w wyznaczonym miejscu – Wykonanie oferty w miejscu przeznaczenia, w którym sprzedający zobowiązał się na wykonanie zamówionej oferty.


4.7. EWENTUALNE KOSZTY WYSYŁKI ( DOSTAWY )

4.7.1. Sprzedawca powinien zaznaczyć w prezentacji oferty formę płatności, rozliczenia, wskazać termin i ewentualne miejsce realizacji, zaznaczyć formę (opcje) i ewentualne koszty dostawy.

4.7.2. Cena oferty może zawierać już w sobie koszt nadania przesyłki. Informację taką powinien podać Sprzedawca w prezentacji oferty.

4.7.3. W przypadku kiedy Sprzedawca chce wystawić i sprzedać ofertę na jednostki (np. sekunda usługi dla przykładu - gotowej animacji) oszacowuje cenę usługi dla danej jednostki (np. sekunda). Jeden Kupujący może kupić dowolną ilość jednostek z jednej oferty, zwiększając tym samym wartość sprzedaży, ilość realizowanych zamówień, czy powiększając czas trwania, realizacji (wykonywanego) zamówienia. W takim przypadku ewentualny koszt wysyłki oferty, powinien być uzgodniony ze Sprzedającym/Kupującym przed dokonaniem zakupu – chyba że opis, prezentacja oferty, wyraźnie wskazuje koszt dostawy za więcej niż jedno jednorazowe zamówienie.


4.8. ZŁÓŻENIE ZAMÓWIENIA - REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.8.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego i otrzymanie od Sprzedawcy „Potwierdzenia przyjęcia realizacji zamówienia” oznacza zobowiązanie do zapłaty za zamówienie w sposób oraz w czasie ustalonym przez strony Transakcji.

4.8.2. Strony Transakcji zobowiązane są skontaktować się ze sobą w terminie 7 dni. Korzystając w tym celu z dostępnych narzędzi, środków komunikacji.

4.8.3. Kwestią umowną między Sprzedającym a Kupującym jest termin rozliczenia za zamówienie. W większości przypadków jako termin zapłaty za zamówienie, przyjęty jest termin otrzymania przez Kupującego, a wystawianego przez Sprzedającego w chwili akceptacji zamówienia „POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI”. Jednak strony Transakcji mogą między sobą uzgodnić dogodną dla obu stron formę i datę rozliczenia.

4.8.4. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający jest gotów daną ofertę sprzedać.

4.8.5. W każdym przypadku Kupujący powinien zapłacić Sprzedającemu za zamówienie zgodnie z ustaleniami, ceną oferty, adekwatną do ilości zakupionych sztuk, (ewentualnych kosztów dostawy).

4.8.6. Sprzedający powinien terminowo wykonać zamówienie zgodnie z opisem, umiejętnościami, prezentacją oferty.

4.8.7. Jeśli strony Transakcji nie ustalą inaczej jako termin płatności za zamówioną ofertę uważa się termin nie dłuższy niż 7 dni, biegnący od daty złożenia zamówienia.


4.9. ZAKOŃCZENIE OFERTY

4.9.1. Użytkownik Sprzedający może wycofać, zakończyć ofertę przed czasem, na który została wystawiona wskutek nieprzewidzianych okoliczności, przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

4.9.2. Użytkownik, który zakończył ofertę a przed jej zakończeniem przyjął do realizacji zamówienie/zamówienia od drugiej strony Transakcji, zgodnie z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest do sfinalizowania Transakcji, które wcześniej przyjął do realizacji.

4.9.3. Użytkownik Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionej oferty, zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.

4.9.4. Strony Transakcji zobowiązane są skontaktować się ze sobą w terminie 7 dni. Korzystając w tym celu z dostępnych narzędzi środków komunikacji.

4.9.5. W sytuacji, gdy kontakt nie dojdzie do skutku w podanym terminie, można odstąpić od umowy kupna/sprzedaży.

4.9.6. W przypadku niechęci jednej ze stron do finalizacji Transakcji, Użytkownik może wystawić negatywny komentarz, niską ocenę, (opisując, odzwierciedlając tym samym zaistniałą sytuację, własną opinię).

4.9.7. W sytuacji, kiedy ważność umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub jej ważność zależna jest od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, szczególnej formy, umowa zawarta w serwisie pomiędzy stronami Transakcji Kupującym a Sprzedającym traktowana jest jako umowa przedwstępna, która zobowiązuje do zawarcia umowy wymagającej szczególnej formy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa wymagająca tej szczególnej formy dojdzie do skutku.

4.9.8. Usunięta oferta nie jest brana pod uwagę w zestawieniu zrealizowanych Transakcji. Nie wlicza się do poziomów. Ilość usuniętych ofert będzie widoczna w Profilu Użytkownika.

4.9.9. Raz usunięta oferta nie może zostać przywrócona.


4.10. OCENA TRANSAKCJI / KOMENTARZE

4.10.1. Użytkownicy mają prawo do wystawiania komentarza, oceny za zamówione, zrealizowane Transakcje. Warunkiem wystawienia oceny/komentarza jest bycie jedną ze stron danej Transakcji.

4.10.2. Komentarz jest widoczny dla wszystkich Użytkowników, także tych, którzy wyłącznie odwiedzają serwis (Odwiedzających).

4.10.3. Opinia w formie komentarza może stanowić wskazówkę dla innych Użytkowników decydujących się na zakup u danego Sprzedawcy.

4.10.4. Komentarz jest prywatną opinią Użytkownika.

4.10.5. Każda ocena Transakcji, każdy komentarz powinien być prawdziwy. Powinien on odzwierciedlać proces przebiegu Transakcji. Zabrania się odniesień do nierzeczywistych sytuacji. Komentarz nie może naruszać zasad dobrych obyczajów.

4.10.6. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników. Serwis nie ma obowiązku (jednak ma prawo) do monitorowania treści umieszczonych komentarzy, a w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, serwis ma prawo usunąć dany komentarz wg własnego uznania. Serwis ma także prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania działań Użytkownika.

4.10.7. Serwis ma prawo do usunięcia jego konta, lub też w przypadkach sporów faktycznych lub prawnych między Użytkownikami, do przekazania dowodów organom państwowym i samorządowym, powołanym do ochrony prawa i praworządności.


V. OPŁATY I PROWZJE

5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPŁAT I PROWIZJI

5.1.1. Usługi świadczone przez firmę Jopillo są nieodpłatne począwszy od dnia 05.10.2017 r., co oznacza, że Użytkownik serwisu - Sprzedający nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku z korzystaniem z Serwisu. W związku z tym, że nieodpłatność usług została wprowadzona w wyniku zmiany Regulaminu, do wszystkich transakcji dokonanych, a nie rozliczonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili dokonania transakcji.


VI. KONTA SPOŁECZNOŚCIOWE, REKLAMA OFERT UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Użytkownicy ogłaszający się w serwisie wyrażają zgodę na reklamowanie, promowanie ich ofert, profilu (np. na portalach społecznościowych, stronach www) w mediach, z którego formy reklamy korzystać będzie serwis Jopillo.

6.2. Dane promowanych ofert Użytkowników będą odniesieniem do ich strony z ofertą w serwisie Jopillo i będą zawierać takie informacje jakie będą umieszczone przez Sprzedającego w wystawionej ofercie. W niektórych sytuacjach serwis zezwala sobie na przedstawienie samego zdjęcia, dźwięku, lub linku z video prezentującymi ofertę danego Użytkownika.

6.3. Strony społecznościowe, wystawione oferty stanowią integralną część Strony tzn, że informacje ogólnie dostępne (jawne) w serwisie www.jopillo.com (dla wszystkich Użytkowników, Odwiedzających) mogą być umieszczane na portalach społecznościowych (na których dostępny jest profil serwisu Jopillo ) i innych mediach, co umożliwi dodatkową reklamę danej oferty, zdolności, umiejętności, pasji Użytkownika, serwisu Jopillo.

6.4. Użytkownik może promować link do swojego profilu i własnej oferty z Jopillo w sieci.


VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

7.1. Użytkownik serwisu www.jopillo.com zobowiązuje się: podać prawdziwe dane w rejestracji, oraz niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe, w przypadku ich zmiany, jak również wprowadzać poprawki w opis, prezentację ofert, jeśli zachodzi taka potrzeba. Użytkownik, rejestrując się w serwisie, zawiera umowę na czas nieokreślony.

7.2. Użytkownik serwisu www.jopillo.com zobowiązuje się: do założenia w serwisie tylko jednego konta, (za wyjątkiem przypadków kiedy hasło Konta Użytkownika stało się dostępne dla osób trzecich, ale tylko w sytuacji kiedy serwis Jopillo zostanie o tym poinformowane i po uprzednim zablokowaniu starego Konta, uregulowaniu ewentualnych należności).

7.3. Użytkownik serwisu www.jopillo.com zobowiązuje się:

 • nie korzystać ze strony, usług dostępnych w serwisie, w celu dokonywania działań niezgodnych z prawem, w szczególności oszustw lub wyłudzeń,
 • dostarczać prawidłowe, poprawne, szczegółowe i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wystawionej oferty/ogłoszenia. Udzielać rzetelnych informacji,
 • zapewnić że cena za ofertę jest poprawna,
 • nie nakłaniać do przyjęcia  ofert, które zostały lub co do których  istnieje podejrzenie, że zostały wyprodukowane naruszając prawo własności intelektualnej, innych praw majątkowych, osobistych w tym praw osób trzecich lub zarejestrowanych znaków towarowych,
 • nie wystawiać, nie publikować materiałów (zdjęć, dźwięków, video) sprzecznych z dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym i innych możliwych materiałów, naruszających prawo lub  dobre obyczaje w tym m.in. o treści erotycznej, nazistowskiej, nawołujących do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji, (pkt. 4.2. TOWARY, OFERTY ZAKAZANE),
 • nie będą promować nabywania ofert na innych konkurencyjnych portalach poprzez przesyłanie np. linka do oferty,
 • nie kopiować, lub w jakikolwiek nielegalny sposób wykorzystywać informacji dostępnych i zamieszczonych na Stronie przez serwis Jopillo, lub innych Użytkowników.

7.4. Użytkownicy i Odwiedzający zobowiązują się do nie gromadzenia, nie rozpowszechniania danych osobowych innych Użytkowników, nie udostępniania ich publicznie i/lub innym mediom. Nie rozpowszechniać informacji, jeśli może to naruszać prawa lub interesy Użytkowników, serwisu.

7.5. Użytkownik serwisu www.jopillo.com zobowiązuje się chronić przed udostępnieniem osobom trzecim, Login i hasło. Zabronione jest udostępnianie swojego konta innym osobom.

7.6. Użytkownik serwisu zapewnia, że na zdjęciach, video, materiałach dźwiękowych i innych możliwych materiałach, prezentacjach ofert nie będzie żadnych linków reklamujących inny serwis.

7.7. Użytkownik serwisu zapewnia, że nie będzie korzystać z materiałów (zdjęć, dźwięków, video) na których widnieją osoby trzecie bez uprzedniej zgody tych osób.

7.8. Użytkownik i Odwiedzający serwis zapewniają, że nie będą pośrednio lub bezpośrednio używać w prezentacji, opisie oferty marek, oznaczeń firmowych bez uzyskania odpowiednich zgód.

7.9. Użytkownik serwisu zapewnia, że żadnym działaniem nie będzie naruszać przepisów polskiego prawa (w tym aktów prawnych regulujących ochronę konsumentów i konkurencji, przepisów dotyczących importu i eksportu).

7.10. Użytkownik i Odwiedzający serwis zapewniają, że materiały opublikowane w serwisie i realizowane dla potrzeb zamówień – dostarczane Kupującym nie będą zawierać wirusów czy też innych plików, programów komputerowych, które mogą utrudniać w prawidłowe działaniu ze Strony i usług na niej dostępnych. (Lub też, które mogą zostać wprowadzone poprzez np. ich wysłanie do komputerów Użytkowników wyrządzając szkodę osobie lub własności, korzystania z serwisu, usług i sprzętu Użytkownika).

VII.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

7.A.1. Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu Jopillo. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, niezbędne jest poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.A.2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa należności, a w każdym przypadku zwrot należności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.A.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość – za pośrednictwem serwisu Jopillo – nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7.A.4. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. - formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 • Adresat [JOPILLO COM IZABELA CHMIELOWIEC, z siedzibą we Wrocławiu 54-129, ul. Balonowa 31 lok. 8, kontakt@jopillo.com]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


VIII. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Wszystkie materiały zamieszczane przez Użytkowników stanowią utwór zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r.

8.2. Użytkownik korzystający z serwisu, wystawiający swoją ofertę na jej ramach, oświadcza i potwierdza, że zamieszczone, opublikowane przez Użytkownika materiały są jednoznaczne z udzieleniem właścicielowi serwisu nieograniczonej terytorialnie, czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej, licencji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. na korzystanie z treści, materiałów, które Użytkownik zamieścił, opublikował w serwisie, W tym także na rozpowszechnianie, reklamowanie, powielanie, opracowywanie na jego podstawie utworów tzw. utworów zależnych, także w celu promowania i rozpowszechniania serwisu w części lub całości (wraz z utworami zależnymi), bez względu na to jaki jest format nośnika i sposób przekazania treści, materiałów.

8.3. Użytkownik udziela właścicielowi serwisu niewyłącznej, bezpłatnej (nieograniczonej czasowo i terytorialnie) licencji na dostęp do jego materiałów za pośrednictwem serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, reklamowanie, powielanie, opracowywanie przez serwis (na podstawie materiałów, które Użytkownik w serwisie zamieścił) utworów zależnych, także w celu  promowania i rozpowszechniania serwisu.

8.4. Treści, których właścicielem, lub do których korzystania jest uprawniony administrator nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

8.5. Użytkownik udziela właścicielowi serwisu Jopillo upoważnienia do umieszczania w treści materiałów publikowanych przez Użytkownika, znaków towarowych, emblematów, oznaczeń należących do administratora.

8.6. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza i potwierdza, że przysługują mu prawa do publikacji, zamieszczania danych, materiałów, a także, że jest uprawniony do udzielenia stosownych zgód, licencji, zezwoleń. W przypadku braku takich uprawnień, wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z powyższych braków obciążają Użytkownika.

8.7. W sytuacji, kiedy do właściciela  serwisu wystąpi osoba trzecia z roszczeniem z tytułu zamieszczenia przez Użytkownika materiałów w serwisie (w szczególności dźwięku, zdjęć, video wizerunku tych osób), lub na skutek udzielenia przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu licencji, zgód, zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez administratora z udzielonych przez Użytkownika praw, Użytkownik jest zobowiązany dopełnić wszelkich czynności, aby zaspokoić uzasadnionym roszczeniom w tym przedmiocie. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane, naruszył dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa pokrewne.


IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI JOPILLO

9.1. Serwis Jopillo zachowuje prawo do usuwania wszelkich naruszających prawo treści, materiałów zamieszczonych przez Użytkownika. W związku z powyższym serwis Jopillo ma prawo monitorować działania Użytkowników, a Użytkownicy wyrażają na to zgodę. W przypadku, kiedy Użytkownik nie chce udzielić takiej zgody właścicielowi serwisu, nie ma prawa   do korzystania  z serwisu – dokonywać rejestracji. W przypadku, kiedy Użytkownik nie chce udzielić takiej zgody firmie Jopillo, nie powinien korzystać z serwisu – dokonywać rejestracji.

9.2. Serwis Jopillo ma prawo do usunięcia, edycji ofert, ogłoszeń Użytkownika w przypadku naruszeń postanowień Regulaminu lub jego integralnych części.

9.3. W celu ochrony Użytkowników, przed kradzieżą tożsamości, nieuczciwymi Transakcjami, obrazą innych, korzystaniem z zawirusowanych plików, programów lub jakimikolwiek innymi naruszeniami regulaminu, serwis Jopillo gromadzi dane osobowe Użytkowników oraz wszelkie dane dotyczące Transakcji dokonywanych za pomocą serwisu.

9.4. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Internautom i Użytkownikom w ramach serwisu, za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, (nawet jeśli spowodowałoby to utratę Danych na Kontach Użytkowników.)

9.5. Aby zapewnić prawidłowe, nieustanne funkcjonowanie serwisu Jopillo.com, dbając o rozwój serwisu, a także aby minimalizować ryzyko awarii, niezbędne są tymczasowe przerwy techniczne. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości  korzystania przez Użytkowników z serwisu, która może wynikać z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie (przerwy techniczne). Mając na uwadze, że przerwy techniczne mogą być niewygodne dla Użytkowników, w sposób jak najbardziej możliwy będą one planowane na godziny nocne.

Dodatkowo serwis Jopillo dochowa należytej staranności, aby o zaplanowanych przerwach technicznych odpowiednio wcześniej informować Użytkowników. Użytkownicy będą informowani o planowanych przerwach technicznych na łamach serwisu.

9.6. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera (podłączonego do sieci Internet), a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

9.7. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności za włamania do systemu serwisu, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika i Odwiedzającego wirusami.

9.8. Serwis Jopillo zachowuje prawo do aranżacji strony, serwisu według własnych chęci, aktualnych zapotrzebowań. W tym do zarządzania przestrzenią reklamową, lub jakichkolwiek innych informacji na temat ofert, ogłoszeń, nie zmieniając przy tym informacji zamieszczonych przez Użytkownika.

Wszelkie działania modernizujące wygląd, funkcjonalność strony będą miały cel usprawnienia użyteczności z serwisu, dbając o wygodną, łatwą obsługę.

9.9. Serwis Jopillo, nie ma obowiązku weryfikowania ofert, informacji zamieszczonych w serwisie, jednak ma do tego prawo. Każdy Użytkownik i Odwiedzający sam ponosi odpowiedzialność za treści, informacje, materiały opublikowane w serwisie.

9.10. Serwis Jopillo nie ma obowiązku weryfikowania informacji podczas zamieszczania przez Użytkownika ofert, ogłoszeń do usystematyzowanych Katalogów. W związku z powyższym Użytkownik serwisu oświadcza i potwierdza, że tylko On (Użytkownik) jest odpowiedzialny za opisy, prezentacje ofert, dokładność dostarczanych informacji i korespondencje z innymi Użytkownikami, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.11. Serwis Jopillo nie ma obowiązku weryfikowania prawidłowości umieszczania w odpowiednich katalogach ofert, ogłoszeń (jednak ma do tego prawo).Serwis Jopillo nie ma obowiązku weryfikacji oferty pod względem zgodności z jej opisem, prezentacją, stanem faktycznym. To Użytkownik wystawiający ofertę, jest bezpośrednio odpowiedzialny za treść, informację, prezentację, publikowane materiały (linki, odnośniki video, dźwięki, zdjęcia, grafiki itp.). Użytkownik jest odpowiedzialny za Transakcje, komunikacje z innym Użytkownikiem, ustalenie warunków, formy, dostawy, rozliczenia. Użytkownik serwisu oświadcza i potwierdza, że tylko On (Użytkownik) jest odpowiedzialny za oferty, dzieła, usługi, zlecenia, produkty, prawa zamieszczane w odpowiadających im Katalogach.

9.12. Użytkownik serwisu oświadcza i potwierdza, że to Użytkownik jest odpowiedzialny za realizację Transakcji z innym Użytkownikiem, ustalenie wzajemnych warunków, rozliczeń, konflikty dotyczące dostarczenia/nie dostarczenia zamówionych ofert, jakości tych ofert, oraz innych relacji wynikających z Transakcji pomiędzy Użytkownikami na Stronie.

9.13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy dany Użytkownik dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, kwalifikacjami, uprawnieniami, ani czy jest uprawniony do wykorzystywania, rozporządzania prawami (w tym prawami do dóbr niematerialnych, prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej).

9.14. Użytkownicy i Odwiedzający przyjmują do wiadomości,, że serwis Jopillo nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek materialną lub niematerialną szkodę poniesioną przez osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która mogła powstać bezpośrednio lub pośrednio w serwisie wskutek  informacji zamieszczonych na nim przez Użytkownika lub Odwiedzającego.

9.15. Uważa się, że Sprzedający, zamieszczający swoje ogłoszenie w serwisie, zobowiązany jest do prawidłowego, terminowego nadania/dostarczenia zamówienia, chyba że usługa dostarczenia zamówienia spoczywa na Kupującym lub osobie przez niego upoważnionej.

9.16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich – w tym praw do wizerunku, powstałe np. w wyniku umieszczenia przez Użytkownika ogłoszeń, ofert w serwisie (np.: zdjęć, prezentacji, dźwięku, video, tekstu).

9.17. Użytkownicy i Odwiedzający oświadczają oraz akceptują, że cała odpowiedzialność za dokładność informacji zamieszczonych w serwisie, a także ich zgodność z wymogami polskiego prawa spoczywa na tym, kto taką informację zamieścił.

9.18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za ilość i jakość wystawionych przez niego ofert, ilość, wartość sprzedaży.

9.19. Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników lub Odwiedzających, powstałych w skutek działań lub zaniechań osób trzecich.

9.20. W chwili kiedy Kupujący otrzyma od Sprzedającego „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”, Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową i zrealizowaną na czas zapłatę za złożone zamówienie (zamówioną ofertę) w oparciu o ustalenia ze Sprzedającym co do sposobu rozliczeń.

9.21. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Jopillo, ani za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez nich zamówień (ofert) umów zawartych między stronami Transakcji, jak również za wady fizyczne i prawne oferowanych usług, zleceń, dzieł, produktów, praw do projektów.

9.22. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkowników, osoby trzecie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, formę, bezpieczeństwo, legalność usług, ofert, towarów sprzedawanych w ramach Transakcji zawieranych za jego pośrednictwem.

9.23. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, wiarygodność, umiejętność, rzetelność informacji udostępnianych przez Użytkowników jak i zdolność Sprzedających do sprzedaży ofert.

9.24. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie umów między stronami Transakcji (między Użytkownikami dokonującymi Kupna – Sprzedaży) w tym także za wypłacalność Kupujących Serwis nie ma wpływu na sposób, formę ani treść umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami serwisu – stronami Transakcji. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za ważność, skuteczność, legalność bezpieczeństwo zawieranych/zawartych umów.

9.25. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Odwiedzających w związku z korzystaniem z serwisu, lub w czasie realizowania, dostarczania, korzystania z ofert (przed, w trakcie) po realizacji zakończonej Transakcji.

9.26. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis Jopillo nie jest odpowiedzialny za spory między Użytkownikami i nie bierze udziału w ich rozwiązywaniu. Ewentualne spory mogą być rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, chyba że na podstawie wzajemnej umowy, strony ustaliły inne prawo właściwe dla rozstrzygnięcia tych sporów.

9.27. Serwis Jopillo nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wykonanego zamówienia.


X. REKLAMACJE

10.1. Wszelkie reklamacje, zakłócenia, problemy z funkcjonowaniem Strony, Użytkownik powinien  zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www.jopillo.com/index.html?status=kontakt (lub w formie pisemnej).

10.2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, który dokonuje zgłoszenia reklamacji (przynajmniej nazwę Użytkownika (Login) i opis zgłaszanych zastrzeżeń. W sytuacji, kiedy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzupełnienia danych, informacji, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis Jopillo zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o skompletowanie, uzupełnienie informacji.

10.3. Jako termin rozpatrywania reklamacji uważa się termin 14 dni od momentu otrzymania kompletnej treściowo Reklamacji, w formie przewidzianej przez Regulamin serwisu.

10.4. W ciągu 14 dni od złożenia kompletnej reklamacji Użytkownik otrzyma mailem odpowiedź na reklamację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem decyzji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata w wysokości kwoty uiszczonej za transakcję, zostanie zaliczona na poczet kolejnych zamówień Użytkownika lub zwrócona na konto Użytkownika w ciągu 14 dni dni – wg jego wyboru. Serwis Jopillo wyśle odpowiedź na reklamację na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail danego Użytkownika.

10.5. Właściciel  serwisu zachowuje prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłóceń, problemów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Konta.

10.6. Serwis Jopillo może odrzucić rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, kiedy została ona złożona po upływie 50 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.7. W przypadku nieakceptacji zaproponowanego przez Właściciela Serwisu sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową lub pozasądową – np. za pośrednictwem Ośrodka Mediacji mieszczącego się przy OIRP Wrocław.


XI. DODATKOWE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

11.1. Każdy Użytkownik serwisu www.jopillo.com zobowiązany jest do przeczytania (zapoznania się z treścią) Regulaminu, i przestrzegania jego zasad i integralnych części, o którym Regulamin wspomina.

11.2. Użytkownicy i Odwiedzający przyjmują do wiadomości, że są w pełni odpowiedzialni za swoje działania w serwisie.

11.3. Użytkownicy są świadomi i potwierdzają, że zamówienie oferty i potwierdzenie przyjęcia ich do realizacji skutkuje ich zobowiązaniem do zawarcia, zrealizowania Transakcji, a niewykonanie obowiązków z tego wynikających może:

 • rodzić zobowiązanie Użytkownika Kupującego za straty poniesione przez Sprzedającego,
 • rodzić zobowiązanie wobec Sprzedającego, który z zobowiązania wobec Kupującego się nie wywiązał (rodzić zobowiązanie Użytkownika Sprzedającego za straty poniesione przez Kupującego)

11.4. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że mogą  być zobowiązani do zapłaty podatków związanych z korzystaniem ze Strony (np. Podatek dochodowy, VAT, itp.), i że musi zapłacić podatki od ceny sprzedanego zamówienia.

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO

Polityka ochrony prywatności serwisu jest określona na podstronie „POLITYKA PRYWATNOŚCI”, która stanowi integralną część Regulaminu (załącznik).

12.1. Użytkownik dokonujący rejestracji, akceptujący treść niniejszego Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych przez właściciela serwisu dla potrzeb świadczenia usług przewidzianych przez serwis.

12.2. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza sytuacjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, może nastąpić wyłącznie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

12.3. Serwis Jopillo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli na skutek działań Użytkownika lub osób trzecich niezależnych od Jopillo, tożsamość Użytkownika zostanie ujawniona.

12.4. Serwis Jopillo zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Jopillo w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.

12.5. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzania Transakcji. W szczególności dane Użytkowników, takie jak: nazwa użytkownika, miasto, liczba opinii, ocena, data rejestracji, ranking, kupione i wykonane zlecenia, kontakt za pośrednictwem wewnętrznego narzędzia do komunikacji Jopillo są (jawne) ogólnie dostępne dla wszystkich Użytkowników, Odwiedzających.
Dane takie jak: nazwa użytkownika, miasto, liczba opinii, ocena, data rejestracji, ranking, kupione i wykonane zlecenia, kontakt za pośrednictwem wewnętrznego narzędzia do komunikacji Jopillo, imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, dane do wpłaty, numer telefonu i adres e-mail o ile użytkownik wcześniej wprowadził taką opcję we własnych ustawieniach są dostępne dla Użytkowników, którzy zamówili ofertę i otrzymali od Sprzedawcy „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”.

12.6. Każde nowe konto może podlegać wstępnej weryfikacji. (Serwis nie ma takiego obowiązku, ale ma do tego prawo).

12.7. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, zarejestrowanego Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

12.8. Serwis Jopillo dołoży wszelkich, należytych starań, aby zapewnić poprawność działania serwisu, jak również do zachowania bezpieczeństwa danych zawartych w bazach danych serwisu. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


XIII. OCHRONA TRANSMISJI

13.1. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników, dane o szczególnym znaczeniu takie jak np hasła, przesyłane są za pośrednictwem szyfrowanego protokołu SSL.


XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY, USUNIĘCIE KONTA

14.1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć relacje pomiędzy nim a Jopillo po wykonaniu wszelkich swoich zobowiązań i usunięciu konta. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na piśmie wysyłając na adres siedziby firmy, Właściciel serwisu w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę/żądanie. Podanie powodu, dla którego konto ma zostać usunięte, może przyspieszyć proces wyrejestrowania konta.

14.2. Administrator może odrzucić żądanie usunięcia konta, jeśli Użytkownik: posiada aktywne oferty, należności wobec serwisu Jopillo.com są nieopłacone.

14.3. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane, nie może zostać usunięte.

14.4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Dla ważności prawnej odstąpienia, ma on obowiązek  złożyć stosowne oświadczenie w formie elektronicznej, lub listownie, w terminie 14 dni. Powyższego ustalenia nie stosuje się w przypadku, kiedy Użytkownik dokonał Transakcji, lub wystawił ofertę, ogłoszenie w serwisie. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy, a także w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

14.5. Jeżeli Użytkownik dokonał Transakcji, lub wystawił ofertę, ogłoszenie w serwisie, jako termin wypowiedzenia umowy uznaje się okres 30 dni, ( po uprzednim wywiązaniu się z warunków umowy, zobowiązań )

14.6. Jopillo może rozwiązać umowę zachowując 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy podejmie decyzję:

 • zaprzestaniu świadczenia usług, prowadzenia działalności,
 • zmianie przedmiotu działalności w części lub całości,
 • zmianie formy prowadzenia działalności.

14.7. Z powodu innych istotnych przyczyn jak również w przypadku naruszenia Regulaminu i/lub jego integralnych części serwis Jopillo może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

14.8. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Jopillo przetwarza Dane Osobowe Użytkowników serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu: należytego rozliczenia usług w ramach serwisu, należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika, objęcia danych Użytkowników (szczególną) ochroną.


XV. BLOKADA, USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

15.1. Serwis Jopillo zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Jopillo w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.

15.2. Jeśli działania Użytkownika naruszają Regulamin, lub w negatywny sposób wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania serwisu, lub jeśli działania Użytkownika szkodzą innym Użytkownikom, jak również w sytuacji, kiedy konto, działalność Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji, serwis Jopillo może podjąć takie kroki jak: upomnienie w formie elektronicznej, ograniczenie (w tym bezterminowe) korzystania z Konta Użytkownika, uzależnić korzystanie z serwisu Jopillo od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności z innymi dowodami, wezwać do takiego potwierdzenia.

15.3. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta. W takiej sytuacji Użytkownik może także ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Jopillo lub innych Użytkowników.

15.4. Odwołując się do postanowień Regulaminu i integralnych jego części, jak i w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych, Jopillo zachowuje prawo do ograniczeń korzystania z serwisu, częściowej blokady, zablokowania konta według własnego uznania, lub całkowitego usunięcia (skasowania) konta Użytkownika, (lub blokady Odwiedzającego). Próba powtórnej rejestracji w serwisie może również zostać zablokowana w sytuacjach gdy Użytkownik/Odwiedzający:

 • naruszył postanowienia Regulaminu lub/i jego integralne części,
 • dostarczył nieprawdziwe, niekompletne dane podczas rejestracji w serwisie, jak i w trakcie korzystania z serwisu,
 • stosował obrazę innych osób, lub rozpowszechniał w serwisie nieprawdziwe niezgodne z prawem informacje,
 • korzystał z tożsamości innych Użytkowników, lub naruszał prawo w jakikolwiek sposób,
 • otrzymał 3 ostrzeżenia od firmy Jopillo w związku z naruszeniem  Regulaminu lub/i jego integralnych części (Ostrzeżenie z serwisu Jopillo może być w formie elektronicznej.)

15.5. Zablokowanie częściowe konta Użytkownika polega na uniemożliwieniu wystawiania ofert, ogłoszeń, wysyłania wiadomości, wystawieniu komentarza, oceny, zdobywaniu osiągnięć, awansu w Rankingu. Ograniczenie w postaci zawieszenia częściowego może być na czas określony lub nieokreślony.

15.6. Zablokowanie całkowite konta polega na zawieszeniu całościowym konta i/lub jego usunięciu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całkowita blokada konta poprzez jego usunięcie jest jednoznaczne z niemożnością powtórnej rejestracji.

15.7. Użytkownik, którego konto zostało wcześniej zablokowane, po jego odblokowaniu lub w celu odblokowania, może zostać wezwany do weryfikacji swoich danych, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


XVI. ZMIANY W REGULAMINIE

16.1. Serwis Jopillo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Wówczas informuje swoich Użytkowników poprzez wskazanie daty zmiany Regulaminu na początku jego treści. (Informacja taka będzie także widoczna na stronie logowania).

16.2. W wyjątkowych sytuacjach Użytkownikowi dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat informujący o zmianie Regulaminu, po zalogowaniu na Stronę.

16.3. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić szczególnie w przypadku: zmiany obowiązującego prawa, praktyki organów państwowych lub orzecznictwa sądów powszechnych i sądów polubownych, zmiany praktyki rynkowej, zmian technologicznych, zmiany założeń biznesowych  serwisu Jopillo i świadczonych przez nią usług, względów technicznych, innych istotnych przyczyn.

16.4. W przypadku zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Jopillo.

16.5. W przypadku zmiany Regulaminu, o których mowa powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od treści umowy (ich akceptacji). Wówczas w terminie 30 dni od odstąpienia od akceptacji wszystkie oferty zostaną automatycznie zakończone. Po 60 dniach jego konto zostanie usunięte.

16.6. Jeśli Użytkownik zaakceptuje zmieniony Regulamin przed upływem terminu wskazanym powyżej w pkt. 16.5 ZMIANY W REGULAMINIE, lub jeśli Użytkownik w terminie tam wskazanym nadal będzie korzystał ze Strony uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu i świadczenie usług zgodnie ze zmienionym Regulaminem.

16.7. Właściciel serwisu zachowuje prawo do wprowadzania  zmian w Regulaminie. W sytuacji, gdy nastąpi niezgodność pomiędzy niniejszym Regulaminem, a regulaminem, opisem nowych usług, promocji, specjalne warunki opublikowane na Stronie uważa się za obowiązujące.)


XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

17.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie i jest dostępny pod adresem: https://www.jopillo.com/regulamin.html

17.3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Jopillo o świadczenie usług zawartych w Regulaminie zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Użytkownika akceptacji Regulaminu (i /lub otrzymania przez Użytkownika Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej).

17.4. Każda  oferta może zostać zweryfikowane przez serwis pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem i obowiązującym w Polsce prawem.

17.5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub związane z wykonaniem Usług między Jopillo a Użytkownikiem będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeśli w przeciągu 60 dni kalendarzowych – ( licząc od następnego dnia kiedy nastał spór) strony nie dojdą do porozumienia, spór taki może zostać przekazany do rozstrzygnięcia sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla prowadzonej działalności Jopillo. Spory między Jopillo a Użytkownikami (Odwiedzającymi) będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego.

17.6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu i integralnych jego części – (Polityka prywatności, Poziomy) zostaną uznane za sprzeczne z prawem (np. na skutek zmiany w przepisach prawa) lub z jakiegokolwiek innego powodu – część tą uważa się za nieważną, przy czym pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a sytuacja nie będzie miała odniesienia do ważności pozostałych części Regulaminu.

17.7. Wszelkie prawa autorskie  do strony, serwisu ( katalogów, stron, podstron, wyglądu, budowy strony, kompozycji graficznej, znaku towarowego, znaków towarowych, domeny są własnością firmy Jopillo.

17.8. Korzystając ze strony serwisu Jopillo, Użytkownik udziela firmie Jopillo licencji na korzystanie z praw autorskich zamieszczonych przez nich w serwisie, w celu wykorzystania ich w celach reklamowych, promocji serwisu, strony, usług  Jopillo. Wspomniana licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony na wszystkich płaszczyznach eksploatacji, jakie są znane w chwili publikacji Regulaminu w serwisie.

17.9. Kontakt z serwisem Jopillo: kontakt@jopillo.com; ichmielowiec@jopillo.com; tel: 883100144 – wszelkie informacje, prośby, żądania, zastrzeżenia związane z dostępem, korzystaniem, funkcjonowaniem serwisu należy wysyłać na adres kontakt@jopillo.com, listownie na adres siedziby firmy tj: Jopillo com Izabela Chmielowiec, z siedzibą we Wrocławiu 54-129, ul. Balonowa 31 lok. 8 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie w zakładce KONTAKT. Reklamacje można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego.

17.10. Użytkownik i Odwiedzający potwierdza, że jest świadom, i oświadcza, że korzystanie z Usług, ofert jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet.

17.11. Jopillo ma prawo do publikacji na stronie krótko i długoterminowych konkursów, „promocji” Propozycji nowości nowych usług.

17.12. Właściciel Serwisu stosuje się do dobrych praktyk, o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23. Sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i nie stosuje w swojej działalności niedozwolonych praktyk rynkowych. Katalog niedozwolonych praktyk rynkowych dostępny jest w Serwisie pod linkiem.

17.13. Niniejszy Regulamin nie tworzy żadnej spółki, relacji franczyzowej, relacji pracowniczej ani agencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a Jopillo.

17.14. Za integralne części Regulaminu uważa się zakładki POLITYKA PRYWATNOŚCI, Opłaty i prowizje. 

 

Pobierz Regulamin w PDF - Regulamin obowiązujący od 05.10.2017 r.


Pobierz Regulamin w PDF - Regulamin obowiązujący do 04.10.2017 r.

Załącznik nr 1

 

 
 
 

Napisali o nas: